Baner 
Baner

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe


Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów uznaje się:
 1) udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub         zawodach tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych – do 40 pkt,
 2) zajęcie w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski szkół wyższych lub zawodach tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych:
  a) miejsca I - III - do 40 pkt
  b) miejsca IV - VI – do 30 pkt.
  c) miejsca VII – X – do 20 pkt,
 3) zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w innych zawodach sportowych o zasięgu co najmniej regionalnym jako członek reprezentacji Uniwersytetu – do 20 pkt.

Po ustaleniu punktacji uzyskanej przez wszystkich wnioskodawców wydziałowa komisja stypendialna ds. studentów wyłania grupę studentów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów (nie mniej jednak niż 40 pkt), stanowiącą nie więcej niż 1% studentów danego kierunku studiów z zachowaniem następujących zasad:
 1) jeżeli w wyniku wyliczenia 1% liczby studentów kierunku studiów otrzymujemy liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją do liczby całkowitej z zachowaniem zasady, że liczba         ta nie może być wyższa niż 1% liczby studentów kierunku,
 2) jeżeli wśród osób z najwyższą liczbą punktów ostatnie miejsca zajmują osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów, a zaliczenie wszystkich tych osób do grupy         studentów z najwyższą punktacją spowodowałoby przekroczenie ustalonego limitu, do grupy studentów z najwyższą liczbą punktów nie zalicza się żadnej z tych osób.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu posiadania wysokich wyników sportowych wymaga zaopiniowania przez Prezesa Zarządu Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu w Białymstoku.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe do pobrania w dziale dokumenty.Stopka Aktualności Zarząd Sekcje Liga Galeria Stypendia Dokumenty Kontakt